Regulamin sklepu


Witam Cię na tej stronie.
Jeżeli już tutaj dotarłeś, mimo magicznych pułapek i gęstej, iskrzącej mgły, to dla mnie znak, że chcesz się dowiedzieć czegoś więcej lub poszukujesz odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań. Jeśli jednak nie znajdziesz pośród nich tego, którego masz w głowie, spokojnie. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną mailowo na adres: kontakt@kolorowawiedza.pl. Żadne pytanie nie zostanie pominięte.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący (zamiennie Klient) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kolorowawiedzma.pl/regulamin-sklepu/.
 5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem https://kolorowawiedzma.pl
 6. Sprzedawca – Variétés Nina Kołodziejczak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem: ul. 3 maja; nr 5; lokl. 2; 95-200 Pabianice, posługującą się numerem NIP: 7312008618 REGON: 526394368.
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie.
 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 11. Koszyk – składnik Sklepu, który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 12. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Kod rabatowy/kupon rabatowy – unikalny kod alfanumeryczny uprawniający Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu procentowego lub kwotowego na zakup Towaru. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę);

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy (w języku polskim) dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
  • standardowa przeglądarka internetowa;
 4. Klient zobowiązany jest do:
  • podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania,
  • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów,
  • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Składanie zamówienia

Ten paragraf opisuje procedury składania zamówienia. Czyli to, co Klient musi zrobić, by złożyć zamówienie.

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§4

Dostawa i płatność

 1. Płatności można dokonać:
  • przelewem tradycyjnym – w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności,
  • płatność online – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Paynow. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności,
  • gotówką przy odbiorze -w tym przypadku realizacja Zamówienia następuje przy odbiorze osobistym po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru; odbiór osobisty na terenie Łodzi lub Pabianic.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 4. Płatności elektroniczne Paynow obsługiwane są przez mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP47/2019.

§5

Realizacja zamówienia

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 1-2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.
 3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

§6

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7

Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy w przypadku Umowy sprzedaży.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów sprzedaży produktów personalizowanych na zamównienie.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://kolorowawiedzma.pl/wp-content/uploads/2023/10/Formularz-zwrotu.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kolorowawiedzma.pl/polityka-prywatnosci/.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.102023.

Masz dalej jakieś wątpliwości?

Jeśli dalej jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, dotyczące regulaminu, skontaktuj się ze mną. Zrób to również, jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś innego. Nie zależnie od tego, czy szukasz informacji odnośnie dedykacji do książki, zamówienia w sklepie, organizacji spotkania autorskiego czy realizacji własnego pomysłu, chętnie wysłucham i odpowiem na wszystkie pytania.

„…dziecko, aby być szczęśliwym, pokochaj jedną rzecz w sobie i patrz, jak ta miłość ogarnia całe twoje ciało, twoje myśli. Tak naprawdę nikt ci do szczęścia nie jest potrzebny prócz samej siebie. Bo najpiękniejsze szczęście jest w tobie. A to, co ci się wydaje, nie do końca jest takie, jakie jest. Ludzie mają oczekiwania, prawdziwi przyjaciele kochają cię za to, że jesteś, a nie, jaka jesteś czy kim możesz być. A wiesz, czym jest prawdziwe szczęście? To twoja dusza, twoja pasja, to cała ty. Twój umysł, twoje wewnętrzne dziecko. Szczęściem też jest to, że jesteś zdrowa, masz sprawne ręce, nogi i głowę, widzisz, czujesz, słyszysz. Pamiętaj o tym!”.

Website by Joanna Grafka

Copyright © 2023. All rights reserved.

„…dziecko, aby być szczęśliwym, pokochaj jedną rzecz w sobie i patrz, jak ta miłość ogarnia całe twoje ciało, twoje myśli. Tak naprawdę nikt ci do szczęścia nie jest potrzebny prócz samej siebie. Bo najpiękniejsze szczęście jest w tobie. A to, co ci się wydaje, nie do końca jest takie, jakie jest. Ludzie mają oczekiwania, prawdziwi przyjaciele kochają cię za to, że jesteś, a nie, jaka jesteś czy kim możesz być. A wiesz, czym jest prawdziwe szczęście? To twoja dusza, twoja pasja, to cała ty. Twój umysł, twoje wewnętrzne dziecko. Szczęściem też jest to, że jesteś zdrowa, masz sprawne ręce, nogi i głowę, widzisz, czujesz, słyszysz. Pamiętaj o tym!”.

Variétés Nina Kołodziejczak

Kontakt i dane

Variétés Nina Kołodziejczak
ul. 3 maja 5/2
95-200 Pabianice

(+48) 510-121-841

NIP: 7312008618
REGON: 526394368

Website by Joanna Grafka

Copyright © 2023. All rights reserved.